Kesäkuun alusta alkaen Jyväskylän yliopistosta ei ole enää löytynyt kielikeskusta. Kielten ja viestinnän opetusta ei tietenkään ole yliopistossa lopetettu, vaan 1.6. alkaen toimintaa toteuttaa Monikielisen akateemisen viestinnän keskus, eli Movi. Movi on kielikeskuksen seuraava sukupolvi.

Ajatus kielikeskuksista yliopistotutkintojen kieliopintojen toteuttajana on peräisin Jyväskylän yliopistosta. 1970-luvun puolivälissä perustettiin kielikeskuksia eri yliopistoihin ja kielikeskusten verkosto laajeni nopeasti.

– Kielikeskus-nimessä on 70-lukulainen vivahde ja se kuvaa maailmaa, jota ei enää ole. Muutos kielikeskuksesta Moviksi on luonnollinen jatko Jyväskylän yliopistolle kielten opetuksen ja oppimisen suunnannäyttäjänä. Uusi nimi vastaa paremmin nykyistä toimintaa ja opetusta, jota Movissa tehdään ja tarjotaan, kertoo Movin johtaja Peppi Taalas.

Kielikeskuksen nimen ja olomuodon muutosta valmisteltiin toista vuotta yhdessä yliopiston johdon, henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa. Virallisen nimen vahvisti yliopiston hallitus kokouksessaan toukokuussa 2019.

– Maailman muuttuessa ja viestinnän tarpeiden monimutkaistuessa pitää muutosten näkyä myös meidän toiminnassamme ja meidän pitää organisoitua uudelleen.

– Uuden nimen ja olomuodon taustalla on aitoa kriittistä pohdintaa ydintoimintojen uudelleen organisoinnista ja henkilökunnan laajan osaamisen kokonaisvaltaisempaa hyödyntämistä ja kehittämistä, Taalas sanoo.

Jyväskylän yliopiston kielikeskus ei enää aikoihin ole ollut ns. perinteinen kielikeskus. Monien muiden yliopistojen kielikeskusten tulevaisuuden suunnat, yhteistyön laajuus yhteisön sisällä ja yhteistyön tavoitteet saattavat eri korkeakouluissa olla hyvinkin erilaisia. Movilaiset toimivat läheisessä yhteistyössä kaikkien laitosten kanssa pyrkien kehittämään tutkintoja omalta osaltaan. Movi myös kouluttaa henkilökuntaa opiskelijoiden lisäksi.

– Perinteisessä ajattelussa ja toiminnassa kielet nähdään erillisinä, suhteellisen valmiina paketteina, jotka tarjotaan tieteenalalähtöisesti jossain kohtaa tutkintoa. Meidän ajattelutapamme viestintä- ja kieliopinnoista on erilainen sekä kielikäsitykseltään että toiminnan rakenteiltaan. Vakuuttavasti viestivä akateeminen asiantuntija ei ole vain kielitaitoa vaan monipuolisempaa laaja-alaista osaamista, joka vaatii monipuolista vuorovaikutusosaamisen kehittämistä ja jota on hankala kehittää perinteisillä kielten kursseilla, Taalas kuvaa.

Uusimuotoiset viestintä- ja kieliopinnot tukevat opiskelua ja valmistavat työelämään

Movi satsaa laajamittaisesti Uusimuotoisten viestintä- ja kieliopintojen (UVK) kehittämiseen ja sitä kautta uudenlaisen ajattelun tuomiseen kaikkiin yliopiston tutkintoihin. UVK:ta on kehitetty vuodesta 2013, ja tulevana syksynä käynnissä on 10 UVK:ta yliopiston eri tiedekunnissa ja laitoksissa. Uudessa syksyllä 2020 käyttöön tulevassa opetussuunnitelmassa UVK on jo kaikissa yliopiston kandidaatintutkinnoissa.

Näiden opintojen myötä kandidaattivaiheessa ei enää opiskella irrallisia kieli- ja viestintäopintoja, vaan opinnot muodostuvat aineen opintoihin ajallisesti ja sisällöllisesti linkittyvistä opintojaksoista.

– Monikielisyydellä tarkoitetaan, että kielet eivät ole irrallaan toisistaan ja kieliä käytetään tavoitteellisesti eri tilanteissa tilanteiden tarpeen mukaan.

Pienelläkin kielitaidolla voidaan tehdä paljon, kun se valjastetaan oikein osaksi oppijan kielirepertuaareja. Tämä ”uuveekoomainen” moninaiseen yhteistyöhön perustuva ajattelutapa on keskeinen ja kantava ajatus Movin toiminnassa, Taalas sanoo.

Strategian ytimessä

Jyväskylän yliopiston uuden strategian tavoitteiden mukaan yliopisto lisää laaja-alaisesti hyvinvointia ja osaamista yhteiskunnassa. Koulutuksen kehittämisohjelma Vaikuttava akateeminen asiantuntijuus tavoittelee valmistuvien opiskelijoiden kokonaisvaltaista kehittymistä.

– Monipuolinen vuorovaikutusosaaminen, kielitaito ja kulttuuritietoisuus ovat ohjelman osaamistavoitteiden vahvaa ydintä. Movilla on merkittävä rooli näiden taitojen kehittämisessä ja sitä kautta tutkintojemme laadun parantamisessa, sanoo koulutuksesta vastaava vararehtori Marja-Leena Laakso.

Jyväskylän yliopiston tavoitteena on olla uniikki kielien opettamisen ja oppimisen ympäristö.

– Olemme valmiina ottamaan uusia haasteita vastaan, joita nousee yhteisöstä tai joita nousee kansallisesti tai kansainvälisesti, Taalas sanoo.

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.