Opiskelun kuuluu haastaa. Se on osa oppimista. Pienikin oivallus voi auttaa isolta tuntuvan esteen yli. Sopiva ohjaus ja riittävät opiskelutaidot ovat avaintekijöitä opinnoissa onnistumisessa 

Miten ihmeessä essee hoidetaan tehtävänannosta palautukseen asti? On luettava annettua ja etsittyä lähdekirjallisuutta, kirjoitettava vaaditut osiot, yhdistettävä tietoa ja teoriaa konkreettisiin esimerkkeihin, pohdittava teemaa eri näkökulmista ja analysoitava. Kaiken tämän keskellä on kirjattava lähdeviittaukset sekä huolehdittava esseen muodosta ja ilmaisusta.  

Sonja Julkusella on meneillään liiketoimintaosaamisen perusopinnot.

Olin tehnyt esseetä jo aika pitkälle, mutta se jäi kesken ja tehtävään tarttuminen tuntui vaikealta, vaikka oppimisympäristö Moodle tarjosi hyvät ohjeet”, kertoo Sonja Julkunen. 

Hän opiskeli keväällä avoimessa yliopistossa Johtamisen ja johtajuuden perusteet -kurssin osana liiketoimintaosaamisen perusopintoja. Taustallaan hänellä on maisterin tutkinto ja työelämää, nyt myös tutkinto-opiskelijan status Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Silti tehtävä haastoi ja tuelle oli tarvetta. 

Jo tieto tuen mahdollisuudesta tuo varmuutta opiskeluun

Yliopistonopettaja Tuisku Takalan kehittämä vapaaehtoinen vuorovaikutuksellisen opiskelutaitotyöpajan pilotti tuli Sonja Julkuselle oikeaan hetkeen. Se tarjosi sopivan ohjauksen, vertaistuen, kipinän ja varmuuden omaan tekemiseen. Ennakkotehtävä ja 1,5 tunnin verkkotapaaminen pienehkössä ryhmässä antoivat tarvittavan sysäyksen esseen edistämiseen valmiiksi asti. 

Työpajan avulla sain asetettua tehtävään realistiset tavoitteet ja rauhan opiskeluun, vahvistuksen siihen, että opiskelen itseäni varten. Keskusteluissa muiden opiskelijoiden kanssa tuli ideoita ja näkökulmia sisältöön. En ollut enää yksin esseeni kanssa”, Sonja Julkunen sanoo. 

Hyötyä oli myös siitä, että opettajan kohtaamisen jälkeen kysyminen tuntui helpommalta. Tuli varmuus siitä, että voi kysyä”, hän jatkaa.    

Akateemiset opiskelutaidot taklaavat monia haasteita

Mikä yliopisto-opiskelussa tuntuu hankalalta? Tuisku Takalan mukaan muutamat asiat tulevat useimmin vastaan. 

Tuisku Takala ohjaa vuorovaikutuksellisia opiskelutaitotyöpajoja avoimessa yliopistossa.

”Yliopisto-opintojen ei ole tarkoitus olla helppoja. Ne edellyttävät akateemisia opiskelutaitoja, jotka ovat opittavissa. Ja kun ne kerran oppii, niitä hyödynnetään läpi opintojen. Haastavalta tuntuminen ja turhautuminenkin ovat ihan ok, mutta ne eivät ole oikea kohta luovuttaa”, Tuisku Takala muistuttaa. 

Vuorovaikutus ja sopiva ohjaus auttavat näissä haasteissa. 

Tästä on myös vankkaa tutkimusnäyttöä. Esimerkiksi akateemisten tekstitaitojen ohjauksen on todettu kartuttavan tekstitaitojen lisäksi opiskelijoiden taitoa tiedon rakentamisessa. 

Yliopisto-opinnoissa opiskelija on aktiivinen toimija ja vastuussa oppimisestaan. Tästä huolimatta moni opiskelija ajattelee edelleen, että on opettajan tehtävä antaa palautetta ja opiskelijan vain ottaa se vastaan. Yliopisto-opintojen päämääränä on kuitenkin valmistaa osaajia, jotka osaavat arvioida omaa työtään sekä etsiä ja hyödyntää palautetta tarpeen mukaan. 

Laura Ketonen valmistelee väitöskirjaa Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella.

”Parhaimmillaan palaute on yhteisen ymmärryksen etsimistä”, kertoo väitöskirjaa valmisteleva projektitutkija Laura Ketonen opettajankoulutuslaitokselta. 

”Palautteen hyödyntäminen vaatii monenlaista osaamista, esimerkiksi omien tunteiden hallintaa ja ymmärrystä siitä, että korjaava palaute on hyvä asia. Näitä asioita on tärkeä harjoitella opintojen aikana toisten opiskelijoiden ja opettajan kanssa, esimerkiksi itse- ja vertaisarviointien avulla”, Ketonen jatkaa.  

Tuisku Takala kuuluu avoimessa yliopistossa pedagogisen kehittämisen työryhmään, joka kehittää tavoitteellisesti opintojen vuorovaikutuksellisuutta ja ohjauskäytäntöjä ja vie niitä käytäntöön. Työpaja on esimerkki käytännön toteutuksista, samoin kuin opintojakson palautteen jakaminen välipalautteisiin 

Kun opettaja antaa opiskelijalle palautetta tehtävistä jo opintojakson aikana, tämä saa tietoa siitä mitä on tarpeen työstää ja mikä sujuu. Välipalaute ohjaa tehtävän tekemistä ja se myös motivoi jatkamaan sitä, Takala kertoo.  

Opiskelutaitotyöpajojen suosio toi niitä lisää avoimeen yliopistoon

Avoimen yliopistojen pilottityöpajoihin jonotettiin. Kysynnän ja hyvän palautteen vuoksi niiden määrää on lisätty niin Johtamisen ja johtajuuden perusteissa kuin tietyillä muilla opintojaksoilla. Osallistuminen on vapaaehtoista, eikä se vaikuta arviontiin.  

”Eräs opiskelija kiteytti työpajan annin: epätoivosta etätoivoon. Työpajan kannustavassa ilmapiirissä voi tuoda esiin vaikeilta tuntuvia asioita. Tyhmiä kysymyksiä ei ole. Vuorovaikutus opiskeltavan asian äärellä auttaa oppimaan ja suuntaamaan ajatuksia”, Tuisku Takala sanoo. 

Työpajassa jokainen pääsee halutessaan ääneen, ja opettajan rooli on tukea ja ohjata keskustelua opiskelijoita mietityttävistä aiheista. Ryhmässä voi olla opiskelijoita erilaisista lähtökohdista aina avoimen väyläopintoja opiskelevista tuoreista ylioppilaista tohtoreihin, motivaatio ja tahto opintojen edistämiseen yhdistävät.  

”Opiskelijoiden erilaisuus tekee vuorovaikutuksesta hedelmällistä. Jokaisella tulee olla oikeus ja mahdollisuus suorittaa avoimessa yliopistossa opintoja sekä saada elämäntilanteeseensa sopivaa ja omia tavoitteitaan tukevaa ohjausta”, Takala toteaa. 

Avoimen yliopiston blogi: Verkko-opinnoissa yhteisöllisyys rakentuu avoimen vuorovaikutuksen avulla

Video: Orientaatio jatkuvaan oppimiseen: kehity kirjoittajana

Maksuttomat opiskelutaito-webinaarit (kaikille avoimet, suomeksi).
Helmikuussa ti 2.2.2021 klo 17.30-18.30 opiskelutaitowebinaarin pitävät Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opettajat Sanna Uotinen ja Heli Tyrväinen, aiheenaan Läsnä verkossa – kuinka luon myönteistä vuorovaikutusta verkkokurssilla? 

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.