Yliopistolla on menossa opetussuunnitelmatyö vuosille 2020–2023 ja uudistuksia mietitään sekä yliopiston tasolla että eri yksiköissä. Yleisissä linjauksissa on määritelty kahdeksan teemaa opetussuunnitelmatyön pohjaksi. Yksi teemoista on opiskelu- ja työelämätaidot, joiksi on listattu innovaatio ja luovuus, itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus, tunne- ja vuorovaikutustaidot, työelämän ja teorian yhteys, yrittäjämäinen toimintatapa sekä ongelmanratkaisukyky. Tuolta listalta puuttuu yksi jo nyky-yhteiskunnan keskeinen avaintaito, jota on korostettu muun muassa OECD:n sekä Euroopan komission julkaisemissa tutkimuksissa ja linjauksissa. Tämä avaintaito on tietotekniset taidot, mikä on huomioitu vahvasti jo alempien kouluasteiden uudistuneissa opetussuunnitelmissa, mutta yliopistolta tämä vielä puuttuu.

Koulutamme yliopistolla monialaisia asiantuntijoita työelämän eri osa-alueille, mutta OPS-linjausten mukaan heiltä ei kuitenkaan edellytetä tietotekniikan käyttötaitoja, vaikka ympäröivä yhteiskunta ja työtehtävät digitalisoituvat huimaa vauhtia. Yliopistosta ei saisi valmistua yhtään opiskelijaa, jolla ei ole työelämän edellyttämiä tietoteknisiä taitoja.

Kysyisinkin kollegoiltani, miten nämä taidot on varmistettu teidän oppiaineessanne? Oletteko varmistaneet, että valmistuvilla on alan työtehtävien edellyttämät IT-taidot hallussa?

Moni varmasti ajattelee, että tietotekniset taidot opitaan substanssin yhteydessä, ei niitä tarvitse erikseen opettaa. Uskallan olla eri mieltä, sillä opiskelijoilla on haasteita ihan perusosaamisessa, kuten liitetiedoston liittämisessä sähköpostiin, esityksen laatimisessa PowerPointilla, yliopiston tietoverkkojen ja oppimisympäristöjen käytössä tai etäopetukseen liittymisessä. Useat tutkimukset (esimerkiksi RUSEn ReadIT-tutkimus) vahvistavat tätä subjektiivista näkemystä. Tilanne toivottavasti korjaantuu tulevaisuudessa, kun perusopetuksessa ja toisella asteella tehtyjen OPS-uudistusten myötä yliopisto-opinnot aloittavien opiskelijoiden perustaidot paranevat. Tämä realisoituu meillä yliopistotasolla kuitenkin vasta vuosien päästä.

Euroopan komission ja Suomen hallitusohjelman linjauksissa korostetaan myös jatkuvan oppimisen merkitystä, mikä monen kohdalla edellyttää työn ohella opiskelua. Tämä taas on mahdollista usein vain etä-, verkko- ja monimuoto-opetuksen keinoin, mikä edellyttää riittäviä tietoteknisiä taitoja. Se, että opiskelijat oppivat tulevaisuudessa tietotekniset perustaidot alempien kouluasteiden aikana ei riitä, vaan taitoja on pidettävä yllä ja kehitettävä myös yliopisto-opintojen aikana. Lisäksi alemmilla kouluasteilla vaadittavat tietotekniset taidot eivät sellaisenaan vielä riitä akateemisessa kontekstissa.

Ongelmaksi tietoteknisten taitojen varmistamisessa näyttäisi muodostuvan se, että useimpien oppiaineiden tutkintovaatimuksissa ei ole tilaa millekään ”ylimääräiselle”. Toisaalta kyse on viestintä- ja kieliopintoihin rinnastettavasta perusosaamisesta, joten kyse on taidoista, jotka meidän tulisi tavalla tai toiselta varmistaa jokaiselle valmistuvalle opiskelijalle. Olemme informaatioteknologian tiedekunnassa kehittelemässä yhteistyössä muiden yksiköiden (muun muassa opettajankoulutuslaitoksen ja humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan) kanssa kaikille sopivaa perusopintojaksoa sekä opettajankoulutuksessa (varhaiskasvatus, erityisopetus, luokanopettajat ja aineenopettajat) opiskeleville suunnattua temaattista kokonaisuutta, joilla opiskelu- ja työelämätaidot tietoteknisen osaamisen osalta saataisiin kuntoon. Yksittäinen opintojakso ei toki tuota kovin laajaa osaamista, mutta innostus varmasti kasvaa ensimmäisen opintojakson ja taitojen karttumisen myötä, jolloin opiskelijat voivat hyödyntää muita opintojaksoja informaatioteknologian tiedekunnan ja koulutusteknologian opetustarjonnasta.

Opetussuunnitelmatyö on vielä vaiheessa, joten toiveita opintojaksojen suhteen on vielä mahdollista esittää. Meidän toiveemme muille yksiköille on, että hyödynnätte parhaanne mukaan jo olemassa olevaa ja edelleen kehittyvää opetustarjontaa opiskelijoiden osaamisen kehittämiseksi.

Leena Hiltunen
Yliopistonopettaja, koulutusteknologia
informaatioteknologian tiedekunta

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.