Yliopisto-opiskelun aloittaminen on opiskelijalle muutakin kuin opintojen alku. Kaikki on uutta: arki, asunto, kadut, sijainnit, palvelut, ihmiset, puhetyyli, opiskelutapa, itsenäisyys − kaikki. Kolme neljästä yliopisto-opiskelijasta muuttaa Jyväskylään opintojensa vuoksi.

Opis­kelun alkuvaihe intensiivisyydessään ja runsaudessaan on tärkeä siirtymävaihe. Noin 7 prosenttia yliopistossa aloittavista opiskelijoista ei onnistu yliopistoyhteisöön kiinnittymisessä. Ongelmana on, että liian paljon tärkeitä asioita kasautuu liian lyhyeen aikaan.

Opiskelun alkuun liittyy paljon tiedotusta, viestintää ja ohjeistusta. Alkuvaiheen tietotulvan, ”infoähkyn” vähentäminen onnistuu tarjoamalla tieto uudella tavalla. Ideana on, että opis­kelijat voivat jo ennen kampukselle tuloa perehtyä kaikkia opiskelijoita koskeviin yhteisiin asioihin. Tänä syksynä uudella JYU-opiskelijalla on käytettävissään ajanmukaiset ja kattavat Uuden opiskelijan käsikirja -sivut, joita täydentävät uudet esittelyvideot. Lisäksi työväli­neenä on MyJYU-mobiilisovellus, jolla opiskelijaa ohjataan uuden opiskelijan toimintapo­lulle. Näin opiskelija voi perehtyä omaan tahtiin, eikä kaikkea tietoa tarvitse enää päntätä tiukan ensimmäisen viikon aikana muiden tärkeiden asioiden ohella.

Orientaatioviikolle, jonka ennen täyttivät infoiskut, on nyt raivattu enemmän aikaa opiskeli­joiden vastaanottoon heidän kotiyksiköissään. Tällä halutaan vahvistaa opiskelijoiden kiinnittymistä omiin tutkinto-ohjelmiinsa – oman JYU-identiteetin luomista. Kiinnittyminen tutkinto-ohjelmaan ja yliopistoyhteisöön käynnistyy opiskelijoiden kohda­tessa opettajat, koulutussuunnittelijat, opiskelukaverit, opintosihteerit ja muut yliopistolai­set yksiköiden omien orientaatio-ohjelmien mukaan. Yksiköiden omia hyviä kohtaamiskäy­täntöjä tiedekunnittain on koottu yhteen. Nyt niitä jaetaan ja kehitetään yhdessä.

Alkuorientaatioon kuuluu opiskelijoille palveluita tuottavien ihmisten tapaami­nen. Palveluyksiköiden pop up -messut ovat osa orientaatioviikon kiinnittymistä vahvistavaa ohjelmaa, joka tänä syksynä toteutetaan Moodle-kurssina tutoreiden ohjaamana.

JYUStartilla yliopisto haluaa tukea opiskelun hyvää alkua. Se on organisoitunut osa Jyväsky­län yliopiston Student Life -kehittämistoimintaa ja laajempaa laadukkaan ohjauksen toimin­tamallia sekä opetuksen kehittämistä. JYUStartilla halutaan sujuvoittaa opintojen alkua ja vahvistaa opiskelijan kiinnittymistä sekä opintoihin että yliopistoyhteisöön.

JYUStartia tehdään kolmivuotisena vuoden 2022 loppuun asti. Ensimmäisen vai­heen painopiste on aloittavien opiskelijoiden alkuorientaatiossa. Toisessa vaiheessa ryh­dymme tarkastelemaan opintopolun kokonaisuutta ja sen muita alkuja tohtoriopintoihin asti. Tutkimuksella syksyllä 2019 opintonsa aloittaneiden orientaatiokokemuksista kootaan vertailupohjaa parhaillaan kehitettävien toimien vaikutusten arvioimisessa.

JYUStartissa teemme työtä opiskelijoiden hyväksi yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kehittä­misryhmän ja projektiryhmän kautta työssä on mukana kattava yhteistyöverkosto opetus- ja ohjaushenkilöstöä ainelaitoksilta, palveluyksiköistä ja tiedekunnista, suunnittelijoita kou­lutuspalveluista ylioppilaskunnan ja opiskelijoiden lisäksi. Keskeistä on yhteinen kehittämis­työ.

Projektin myötä alkuorientaation kehittäminen tuo lisäarvoa sekä opiskelijoille että yliopis­tolle. Kiinnittyminen vahvistuu, opinnot edistyvät, keskeytykset vähenevät, opiskelijoiden kokemus joukkoon kuulumisesta kasvaa, valmistuneita saadaan yhä enemmän ja JYUn hyvä maine opiskelijoista huolehtivan yliopistona vankistuu. JYUStart on happy-happy -projekti.

Yliopiston strategian nimi on osaava ja hyvinvoiva ihminen. JYUStartissakin keskiössä on ih­minen − uusi opiskelija. Eli ”Nuorison parasta tässä harrastetaan”, kuten vanha juhlasali vii­saudellaan opastaa.

Riitta Miettinen
JYUStart-projektipäällikkö, koulutuspalvelut

 

 

 

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.