Kuinka kursseja ja opetusta kehitetään? Suurten linjauksien lisäksi koulutuksen kehittämisen paikka on myös kursseilla ja käytännön opetustilanteissa. Yritysyhteistyön kautta perinteisen kurssipalautteen rinnalle saattaa löytyä uusi tapa toimia. Sovellus antaa opiskelijoille mahdollisuuden kommentoida meneillään olevan kurssin sisältöä reaaliaikaisesti ja seurata muiden opiskelijoiden mielipiteitä. Opettajalle etuna on, että menetelmä tarjoaa koosteen osallistujien mukaan keskeisimmästä palautteesta.

Opiskelijoille tilanne on tuttu: kuukausia kestänyt kurssi on päättymässä ja opettaja muistuttaa kurssipalautekyselyn täyttämisestä. Muistoja voi olla haastavaa palauttaa siihen, mikä kurssin alussa mietitytti. Ja toisaalta – tämä kurssi on ohitse, aika siirtää ajatukset seuraavaan.

Nykyisessä kurssipalautteiden keräämisessä on omat haasteensa, eikä tavoiteltu opiskelijoita osallistava kehittäminen pääse täyteen potentiaaliinsa. Ratkaisu voi löytyä yritysyhteistyöstä ja sovelluksesta, jolla on yllättävä yhteys Jyväskylän yliopistoon.

Fysiikan laitoksella on pilotoitu yhteiskehittämiseen ja osallistamiseen suunniteltua digityökalu Innoduelia. Innoduelin käyttömahdollisuuksia ja niiden tutkimusperustaista kehittämistä pohditaan tällä hetkellä neljän korkeakoulun yhteistyöverkostossa. Jyväskylän yliopiston lisäksi mukana ovat Helsingin ja Tampereen yliopistot sekä Hämeen ammattikorkeakoulu.

Palautteesta yhteiskehittämiseen

Innoduelin käyttöönotto fysiikan kursseilla on yhtiön yhdelle perustajista, Jussi Simolinille, muutakin kuin uusi asiakkuus. Simolinin opiskellessa fysiikkaa Jyväskylän yliopistossa 90-luvulla, hän oli mukana kehittämässä tiedekunnan kursseille ainejärjestöjen avustuksella toteutettua kurssiarviointia, palautejärjestelmää, joka on sittemmin ollut käytössä lähes kaikilla yliopiston kursseilla.

Vaikka kehitettäessä tavoite oli oppimisen ja opetuksen kehittäminen opiskelijoita osallistamalla, käytetään kurssipalautetta nyt lähinnä hallinnollisena työkaluna. Nykyisellään mallista puuttuu yhteiskehittäminen.

”Jos tämän olisin tiennyt 90-luvulla prosessia kehittäessä…”, Simolin päivittelee hyväntuulisesti. ”Missionani on nyt korjata vääryys, jota vahingossa olin mukana luomassa.”

Innoduelissa osallistujat antavat vastauksensa kysyttyyn kysymykseen anonyymisti. Tämän jälkeen osallistujat vertailevat kaikkia annettuja vastauksia keskenään. Lopputuloksena on osallistujien yhteinen näkemys – olipa kyse sitten palautteesta opettajalle, kurssia koskevista tärkeimmistä kysymyksistä tai kehittämisen prioriteeteista.

Opiskelijoiden kysymykset kuuluviin jo kurssilla

Innoduel ei ole opetuskäytössä niinkään palautetyökalu, vaan opettajan ja opiskelijan vuorovaikutusta lisäävä ja opiskelijoiden äänen kuuluviin tuova menetelmä.

Opiskelijoita on otettu mukaan kurssien ja opetussuunnitelmien kehittämiseen myös aiemmin, esimerkiksi IT-tiedekunnassa. Opiskelijoiden osallistaminen opetuksen kehittämiseen on kuitenkin osoittautunut haastavaksi – osittain sen takia, etteivät opiskelijat tunne opetussuunnitelmien sisältöjä.

Uudenlaista osallistamista kokeillaan nyt Innoduelin avulla, ja työkalua on pilotoitu vuoden 2021 alusta fysiikan laitoksella. Tarkoituksena on testata toimintatapaa kolmen eri vuosikurssin kursseilla.

Fysiikan professori Pekka Koskinen

”Menetelmällä voidaan poistaa huolia, nostaa esiin epäkohtia ja esittää palautetta tai toiveita kurssin vetäjälle reaaliajassa ja saada siten välitöntä hyötyä kaikille”, fysiikan professori Pekka Koskinen summaa.

Pilotin aikana sovelluksen avulla on tuotu esiin esimerkiksi opiskelijoiden kokemus luennoitsijan vauhtisokeudesta – opiskelijat eivät pysyneet opettajan tarjoileman informaatiotulvan perässä, ja kokivat luennoitsijan tekevän liikaa oletuksia opiskelijoiden taustatiedoista aiheeseen. Innoduelin avulla ongelmaan saatiin ratkaisu jo kurssin aikana. Työkalulla voitiin nostaa esiin myös muun muassa kurssitöiden käytännön järjestelyihin liittyviä epäselvyyksiä.

”Anonymiteetin takia kynnys esittää kysymyksiä ja huolia kesken kurssin on matalampi. Toimintatapa auttaa huomaamaan, että muutkin kamppailevat samojen kysymysten kanssa, eikä opiskelija olekaan huoliensa kanssa yksin. Opettajalle menetelmä tarjoilee kokonaiskuvan kysymyksistä ja huolista, sillä palautteesta jää usein mieleen vain yksittäiset kommentit, jotka eivät välttämättä ole laajemmin jaettuja”, Koskinen sanoo.

Reaaliaikaisuus auttaa reflektoimaan

Professori Raija Hämäläinen

Innoduelin toimintatavan etuja ovat nopeus ja rakentava vuorovaikutus. Kysymykset, palautteet ja huomiot esitetään ja käsitellään samassa hetkessä. Nopean tahdin ansioista opiskelijan mielenkiinto ei ennätä lopahtaa ja kiinnostus palautteen antamiseen ja reflektioon pysyvät voimakkaina.

”Ennen kaikkea tämänkaltainen teknologia mahdollistaa opiskelijoiden äänen kuulemisen, mutta antaa uudenlaisia mahdollisuuksia myös sekä opiskelijoiden että opettajan omaan reflektioon”, professori Raija Hämäläinen toteaa. Hämäläinen ja tutkijatohtori Joni Lämsä ovat mukana korkeakoulujen yhteistyöprojektissa.

”Tällä hetkellä meillä on hypoteeseja, mutta nyt kaivataan tutkimusperustaista tietoa opettajan ja opiskelijoiden välisestä vuorovaikutuksesta vastaavanlaisessa reflektoivassa tilanteessa”, Hämäläinen kertoo projektista.

Lisää vuorovaikutusta opetukseen

Tutkijatohtori Joni Lämsä

Fysiikan laitoksella järjestettävä pilotti tulee antamaan viitteitä siitä, olisiko Innoduelin tarjoilema malli seuraava askel yliopisto-opetuksen ja kurssien yhteiskehittämisessä. Työkalulle on käyttöä myös muuttuneen opetusympäristön vuoksi.

”Innoduelin kaltaisten, osallistamista lisäävien työkalujen hyödyntäminen on hyvin ajankohtaista etäopetuksen aikaan, kun verkkovälitteisyys syö osansa kurssilla ja luennoilla tapahtuvasta vuorovaikutuksesta”, Lämsä toteaa.

”Tämän kaltainen lähestymistapa olisi ollut se oikea keino lähestyä etäopetukseen siirtymisestä seurannutta hämmennystä”, Koskinen pohtii. ”Nopealiikkeisyys keskeisiin kysymyksiin reagoinnissa heti maaliskuun 2020 aikana olisi tuonut opiskelijoille varmasti paljon helpotusta.”

 

Lisätietoa Innoduelista yrityksen verkkosivuilla.

Tilaa tuoreimmat JYUNITY-jutut näppärästi sähköpostiisi. Voit tarvittaessa peruuttaa tilauksesi koska tahansa.